Geekademy Foundation (Tiếng Việt)

Làm việc nhóm

Trong chương này, bạn sẽ học được những kiến thức về hợp tác làm việc trong một nhóm để đạt được ...

Tác Vụ và Công Cụ

Sử dụng đúng công cụ, phù hợp với công việc, đúng cách

Cách làm việc

Cách thức làm việc nhất quán trong toàn bộ dự án, sản phẩm giúp chúng tôi tự động hóa từng bước t...

Thực hành Kỹ thuật

Kỹ thuật đang hình thành một vấn đề có thể được giải quyết thông qua thiết kế. Khoa học đang hình...

Quy trình kỹ thuật

Kỹ thuật hệ thống là một lĩnh vực liên ngành của kỹ thuật và quản lý kỹ thuật, tập trung vào cách...

Tiêu chuẩn công nghiệp phần mềm

Tiêu chuẩn ngành là một tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc yêu cầu được thiết lập trong một lĩnh vực kinh...

Tương tác sản phẩm

Sự khám phá từ những người thực sự truyền cảm hứng cho chúng tôi. - Stephen Hawking