Quy trình kỹ thuật

Kỹ thuật hệ thống là một lĩnh vực liên ngành của kỹ thuật và quản lý kỹ thuật, tập trung vào cách thiết kế, tích hợp và quản lý các hệ thống phức tạp trong vòng đời của chúng. Về cốt lõi, kỹ thuật hệ thống sử dụng các nguyên tắc tư duy hệ thống để tổ chức khối kiến thức này. Kết quả riêng lẻ của những nỗ lực như vậy, một hệ thống được thiết kế, có thể được định nghĩa là sự kết hợp của các thành phần hoạt động trong sự cộng hưởng để cùng thực hiện một chức năng hữu ích.