Thực hành Kỹ thuật

Kỹ thuật đang hình thành một vấn đề có thể được giải quyết thông qua thiết kế. Khoa học đang hình thành một câu hỏi có thể được giải quyết thông qua điều tra. Quá trình thiết kế kỹ thuật có một số điểm tương đồng với phương pháp khoa học. Cả hai quá trình đều bắt đầu với kiến thức hiện có, và dần dần trở nên cụ thể hơn trong việc tìm kiếm kiến thức (trong trường hợp "thuần túy" hoặc khoa học cơ bản) hoặc một giải pháp (trong trường hợp khoa học "ứng dụng", chẳng hạn như kỹ thuật). Sự khác biệt chính giữa quy trình kỹ thuật và quy trình khoa học là quy trình kỹ thuật tập trung vào thiết kế, sáng tạo và đổi mới trong khi quy trình khoa học nhấn mạnh vào Khám phá