Cấu trúc chia nhỏ nhiệm vụ

Bất kể áp dụng phương pháp phát triển phần mềm nào, Kỹ thuật phần mềm vẫn giữ nguyên bản chất vật lý để tạo ra đầu ra chất lượng cao, để có thể bảo trì và mở rộng quy mô.

Dưới đây là các hạng mục công việc đã xác định liên quan đến một User Story cụ thể (thường dẫn đến Sub-Task)

Mỗi sản phẩm yêu cầu một cấu trúc chia nhỏ Nhiệm vụ khác nhau, được xây dựng dựa trên bối cảnh của sản phẩm (kinh doanh, công nghệ,…). Dưới đây là bối cảnh mẫu và cấu trúc nhiệm vụ dựa trên bối cảnh đó.
➖️ Moblie, như frontend, tích hợp với API, như backend.
➖️ Sản phẩm được chia thành Epic và Feature
➖️ Đội ngũ cung cấp sản phẩm cho người dùng cuối cho cả bộ phận vận hành nội bộ, nhân viên đối tác, người tiêu dùng công cộng
➖️ Công trình minh bạch với chủ đầu tư, các bên liên quan một cách chuyên nghiệp

Phần công việc về kỹ thuật

✔️ Tạo Mô Hình Thiết kế Giải pháp Cấp cao (Tài liệu có sơ đồ)

✔️ Tạo Sơ đồ trình tự, kiểm soát quy trình làm việc của hệ thống từ đầu đến cuối)

✔️ Tạo tài liệu API, xác định hợp đồng ở mỗi đầu cuối hệ thống để tích hợp)

✔️ Tạo Sơ đồ dữ liệu lôgic (tùy chọn Sơ đồ quan hệ thực thể để biết thêm chi tiết) để tuần tự hóa đối tượng thành dữ liệu

✔️ Tạo sơ đồ dữ liệu vật lý để triển khai lưu trữ dữ liệu

✔️ Tạo tiêu chí chấp nhận

✔️Triển khai mã di động

✔️ Triển khai mã API

✔️ Xây dựng đường dẫn triển khai (trong trường hợp áp dụng thực hành CI / CD)

✔️ Triển khai đến các máy chủ mục tiêu (đối tượng thuê)

✔️ Xuất bản ứng dụng di động để lưu trữ

✔️ Thực hiện kiểm tra hệ thống

✔️ Thực hiện kiểm tra sự chấp nhận của người dùng

Phần công việc về kinh doanh

Create One Page Business Knowledge, include terminology, workflow, screen flow, rules and constraints and examples / Tạo Kiến thức Kinh Doanh Gói Gọn Một Trang, bao gồm thuật ngữ, quy trình làm việc, screen flow, quy tắc và ràng buộc và ví dụ

Create User Manual / Tạo Hướng dẫn sử dụng

Create UI/UX design (diagram, drawing and documentation) / Tạo thiết kế UI/UX (sơ đồ, bản vẽ và tài liệu)

Create or Collect Sample Test Data / Tạo hoặc thu thập dữ liệu thử nghiệm mẫu

Prepare devices, environment, plan for launch / Chuẩn bị thiết bị, môi trường, kế hoạch khởi chạy


 


Revision #1
Created Wed, May 25, 2022 8:47 AM by Hồng Trân
Updated Wed, May 25, 2022 9:44 AM by Hồng Trân