Định nghĩa Hoàn Thành

Khi một hạng mục Product Backlog hoặc một Increment (lợi tức) được mô tả là “Hoàn thành”, người ta phải hiểu “Hoàn thành” nghĩa là gì. Mặc dù khái niệm này có thể khác nhau đối với các Scrum Team, nhưng các thành viên phải có sự hiểu biết chung về ý nghĩa của việc hoàn thành công việc và đảm bảo tính minh bạch. Đây là định nghĩa về 'Hoàn thành' cho Scrum Team và được sử dụng để đánh giá khi nào Phần tăng trưởng sản phẩm hoàn thành

scrumguides.org / scrum-guide / increment / DoD

Bối cảnh cho Định nghĩa về Hoàn thành

Mỗi sản phẩm yêu cầu một Định nghĩa Hoàn thành khác nhau, được xây dựng dựa trên bối cảnh của sản phẩm (kinh doanh, công nghệ,…). Dưới đây là ngữ cảnh mẫu và Định nghĩa được thực hiện dựa trên ngữ cảnh mẫu đó.

  • Moblie, như giao diện người dùng, tích hợp với API, làm phụ trợ.

  • Sản phẩm được chia thành Epic và Feature

  • Nhóm thực hành Kanban

  • Nhóm phân phối sản phẩm của người dùng cuối cho cả các bộ phận vận hành nội bộ, nhân viên đối tác, người tiêu dùng công cộng

  • Hoạt động minh bạch với nhà đầu tư, các bên liên quan một cách chuyên nghiệp

Định nghĩa

✔ Công việc bị hủy bỏ VÀ công việc đóng góp được ghi lại, xác nhận và báo cáo.

HOẶC

✔ Tất cả các kiểm tra sau [✅] phải đáp ứng được

Tất cả các mã sẽ được đưa vào sản xuất mà không cần khôi phục trong 48 giờ

Hướng dẫn sử dụng được cập nhật VÀ xuất bản

Ghi chú phát hành được gửi đến những người theo dõi với phiên bản đã ra mắt

Tài liệu Api được xuất bản và có thể truy cập công khai

Các báo cáo thử nghiệm có thể tham khảo từ ghi chú phát hành

Tất cả các kịch bản chấp nhận đều được thông qua hoặc báo cáo là các vấn đề đã biết, có thể tham khảo từ các báo cáo thử nghiệm

Tất cả các theo dõi tạo tác (vấn đề, sơ đồ, trang) đều được xử lý sạch

Những đóng góp được ghi lại, xác nhận và báo cáo.

Định nghĩa này sẽ phát triển trong quá trình phát triển của đội.

Mọi thay đổi về điều này phải được sự đồng ý của các đội.

Nguồn tham khảo

scrum.org / blog /done-understanding-definition-done