Họp Trên Zoom

Zoom cung cấp nhiều tính năng họp nâng cao hơn Google Meet

Mỗi cuộc họp trên Zoom có thời gian quy định là 45 phút (đối với gói Miễn phí). Hãy nhớ gói gọn thời gian cho cuộc họp của bạn nà!

Những cách để... 👇

Enjoy cái cuộc họp

Kiểm tra micrô và loa đi nào

Kiểm tra âm thanh máy tính hoặc thiết bị

Chia sẻ màn hình

Chia sẻ màn hình, nội dung hoặc máy ảnh thứ hai của bạn

Vẽ trên màn hình chia sẻ

Sử dụng công cụ chú thích trên màn hình chia sẻ hoặc bảng trắng

Điều khiển từ xa

Yêu cầu hoặc cho phép điều khiển từ xa

Kiểm soát cuộc họp (nếu bạn là người chủ trì)

Chỉ định ai đó làm host

Tắt tiếng tất cả những người khác

Tắt tiếng và bật tiếng người tham gia trong cuộc họp

Tạo cuộc họp

Lệnh Slack để tạo cuộc họp tức thì

Just type /zoom meeting Loren ispum taden

Thêm cuộc họp trên Zoom vào lời mời sự kiện trên Calendar Google

Google Workspace Market | Zoom for GSuite