Khi bạn tham gia team Sản phẩm

Quy tắc ứng xử

Quy tắc ứng xử là một tập hợp các quy tắc phác thảo các chuẩn mực, quy định và trách nhiệm hoặc các lệ thường hợp tình của một bên cá nhân hoặc một tổ chức.

Quy tắc ứng xử của công ty là một tập hợp các quy tắc thường được viết cho nhân viên của một công ty, nhằm bảo vệ doanh nghiệp và thông báo cho nhân viên về những kỳ vọng của công ty. Việc tạo một tài liệu chứa thông tin quan trọng về kỳ vọng đối với nhân viên là phù hợp cho cả những công ty nhỏ nhất. Tài liệu không cần phải phức tạp hoặc có các chính sách phức tạp.

Việc nhân viên không tuân theo quy tắc ứng xử của công ty có thể gây ra những hậu quả tiêu cực. Trong Morgan Stanley v. Skowron, 989 F. Supp. 2d 356 (S.D.N.Y. 2013), áp dụng học thuyết đấy tớ trung thành của New York, tòa án cho rằng một nhân viên của quỹ đầu cơ tham gia vào giao dịch nội gián vi phạm quy tắc ứng xử của công ty anh ta. Đồng thời buộc anh ta phải báo cáo hành vi sai trái của mình. Anh ta phải hoàn trả đầy đủ số tiền 31 triệu đô, mà người chủ đã trả cho anh. Đây được xem như một khoản bồi thường trong suốt thời gian anh ta bất tín.[1][2][3][4]

Product Handbook