Mô hình hóa các tiêu chuẩn với Nhóm quản lý đối tượng

Nhóm Quản lý Đối tượng (OMG) là một tập đoàn tiêu chuẩn công nghiệp máy tính. Lực lượng đặc nhiệm OMG phát triển các tiêu chuẩn tích hợp doanh nghiệp cho nhiều loại công nghệ. Wikipedia

image-1623334391569.png

omg.org/.../omg-standards-introduction

BPMN dành cho mô hình hóa quy trình kinh doanh

https://www.youtube.com/watch?v=Tp3ysZpi_TE&list=PLrAWWpbaj-7JlEV3_BfBLNYdYKrpqoC68

https://www.youtube.com/watch?v=UfBFIAMOYgg&list=PLrAWWpbaj-7JlEV3_BfBLNYdYKrpqoC68&index=2

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrAWWpbaj-7JlEV3_BfBLNYdYKrpqoC68

Kiến thức cần phải có. Mời cả nhà xem nha

https://www.youtube.com/watch?v=yKqyhyeNh08&list=PLrAWWpbaj-7JlEV3_BfBLNYdYKrpqoC68&index=17

https://www.youtube.com/watch?v=TLVKemEch1E&list=PLrAWWpbaj-7JlEV3_BfBLNYdYKrpqoC68&index=16

https://www.youtube.com/watch?v=DRBx4zK7yAI&list=PLrAWWpbaj-7JlEV3_BfBLNYdYKrpqoC68&index=8

https://www.youtube.com/watch?v=kB0stlhIzMg&list=PLrAWWpbaj-7JlEV3_BfBLNYdYKrpqoC68&index=15

https://www.youtube.com/watch?v=XtG92S8W6jw&list=PLrAWWpbaj-7JlEV3_BfBLNYdYKrpqoC68&index=9

https://www.youtube.com/watch?v=EMIlDpyZTgU&list=PLrAWWpbaj-7JlEV3_BfBLNYdYKrpqoC68&index=10

https://www.youtube.com/watch?v=pJrAlyfvcEk&list=PLrAWWpbaj-7JlEV3_BfBLNYdYKrpqoC68&index=11

https://www.youtube.com/watch?v=twgN6iI2w54&list=PLrAWWpbaj-7JlEV3_BfBLNYdYKrpqoC68&index=12

https://www.youtube.com/watch?v=3cD8a43LlqI&list=PLrAWWpbaj-7JlEV3_BfBLNYdYKrpqoC68&index=14

UML cho Thiết kế Hệ thống

https://drawio-app.com/uml-diagrams/