Nhật Ký Công Việc

Ghi nhật ký công việc (hay còn gọi là ghi chú thời gian làm việc, chấm công, v.v.) là bước đầu tiên để quản lý sự đóng góp, cho phép khen thưởng và công nhận dựa trên công việc. Geek Hub Solution sử dụng Jira để ghi chú công việc, đóng góp các kiểu, nhưng nhớ phải tuân thủ các quy tắc sau để báo cáo tự động chính xác hơn.

Quy tắc 1: Một vấn đề, một trình ghi nhật ký

Tất cả các công việc đã được điền vô sẽ đính kèm một vấn đề và cần note kèm người phụ trách hiện tại/cuối cùng. Điều này giúp Jira Workload Pie Chart Reportđ có thể tạo ra báo cáo công việc chính xác

Báo cáo biểu đồ hình tròn khối lượng công việc Jira hỗ trợ tự động thu thập và tổng hợp khối lượng công việc cho mỗi người được giao vấn đề (không phải trình ghi nhật ký công việc) trên một tập hợp các vấn đề được truy vấn.

Khi nhiều cá nhân ghi chú cùng một vấn đề, báo cáo sẽ không đúng như được hiển thị trong ảnh chụp nhanh sau:

image-1653533603822.png

Quy tắc 2: Tạo Nhiệm vụ phụ cho một cá nhân để ghi nhật ký công việc cho vấn đề chính.

👍 Quy tắc chung là tạo Nhiệm vụ phụ cho

 • Ra sức hỗ trợ
 • Công việc chưa được kiểm tra xác định trong quá trình phát triển

Quy tắc 3: Khi nhiều người làm việc trên cùng một vấn đề, hãy thực hiện Quy tắc 2

Kiểu như này nè:

 • 📗 Chuyện là Consumer can do great thing should not log work here

  • Sub-Task Create backend component X giao phó cho Lisa

  • Sub-Task Support create backend component X giao phó cho Rose

  • Sub-Task Support create backend component X giao phó cho Jennie

 • ✔️ Task Create God library for all stack

  • Sub-Task Create module Alpha giao phó cho Jisoo

  • Sub-Task Support create module Alpha giao phó cho Rose

  • Sub-Task Create Delta DI giao phó cho Jennie

Quy tắc 4: Bắt đầu giai đoạn mới (cột mốc / nước rút / giai đoạn) tạo Nhiệm vụ phụ mới để ghi nhật ký

Báo cáo cuối cùng sẽ chỉ được tính cho các vấn đề được tạo từ một thời điểm cụ thể, v.v. (trong thời gian trôi qua đến thời điểm hiện tại).

Tất cả các công việc được ghi lại cho vấn đề được tạo trước đó sẽ bị bỏ qua.