Nội dung phương tiện thông tin và phần mềm hợp pháp

Cấp phép phần mềm bảo vệ tài sản trí tuệ của công ty phần mềm và người dùng cuối

Giải thích giấy phép phương tiện

Creative Common

Youtube Creator

Giải thích giấy phép phần mềm