Phần mềm kiểm thử cần thiết

Có hai viện kiểm thử phần mềm nổi tiếng
ISTQB® (Hội đồng Chứng nhận Kiểm tra Phần mềm Quốc tế)
QAI của chứng chỉ phần mềm

Viện Kỹ sư Điện và Điện tử (IEEE) cũng đóng góp trong việc tiêu chuẩn hóa phần mềm kiểm thử 

Vật lý 3D trong kiểm thử phần mềm

image-1623333689929.png

 

Phần tư kiểm thử Agile (Agile Testing Quadrant)

image-1623333696906.png

Vòng đời kiểm thử phần mềm

image-1623333702901.png

Tài liệu tham khảo

wiki.geekhub.space/books/geekademy-foundation/page/manage-test-with-jira-and-confluence