Thiết kế quy trình tuyến tính với Flowchart

Tại sao quan trọng dọ?

Flowchart là một biểu diễn đồ họa của một thuật toán. Các lập trình viên thường sử dụng nó như một công cụ lập kế hoạch chương trình để giải quyết một vấn đề.

 

image-1623332525552.png image-1623332609666.png

Kiểm tra sự hiểu 

image-1623332554285.png

Chia sẻ được sử dụng để làm gì?

  • Terminal (Start/Stop)

  • Input/Output

  • Processing (instruction)

  • Quyết định 

  • Connectors

Bằng cách nào?

  • Minh họa vòng lặp cho 5 lần?

  • Minh họa một vòng lặp trong 5 lần, nhưng thoát khỏi vòng lặp với một điều kiện??

  • Tiến trình song song?

  • Chỉ bắt đầu một quá trình nếu tất cả quá trình song song trước đó đã hoàn tất?

Sự khác biệt giữa algorithm và flow chart

Algorithm

Flowchart

Algorithm là phương pháp giải quyết vấn đề từng bước một

Flowchart là một sơ đồ được tạo bởi các hình dạng khác nhau để thể hiện luồng dữ liệu.

Algorithm khó hiểu như người yêu của bạn

Flowchart dễ hiểu

Ở algorithm văn bản thuần túy được sử dụng.

Ở flowchart dùng ký hiệu/hình dạng.

Algorithm dễ debug.

Flowchart khó debug.

Algorithm khó xây dựng.

Flowchart dễ xây dựng.

Algorithm vô luật lệ.

Flowchart đi theo luật riêng.

Algorithm là mã giả cho chương trình.

Flowchart chỉ là biểu đồ minh họa logic.

Reference

drawio-app.com/flowcharts/

geeksforgeeks.org/an-introduction-to-flowcharts/

geeksforgeeks.org/difference-between-algorithm-and-flowchart/