Thiết kế và tạo mô hình với draw.io

Chúng tôi sử dụng draw.io theo ba cách

✔ Với Google Drive, thêm tệp draw.io mới (diagram.net), sau đó chia sẻ bằng URL Google Drive

✔ Với Ứng dụng Drawio Desktop, tạo một filename.drawio ngoại tuyến độc lập, sau đó uỷ thác/xuất/chia sẻ qua đám mây.

✔ Với https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=hediet.vscode-drawio, tạo một tên filename.drawio ngoại tuyến độc lập, sau đó uỷ thác/xuất/chia sẻ qua đám mây

❌ Chúng tôi không sử dụng macro Draw.io trong Confluence vì muốn tiết kiệm chi phí và lý do quản lý sơ đồ. Tuy nhiên, các hướng dẫn sau (cơ sở dữ liệu với Confluence & Jira) tương tự và có thể áp dụng một cách độc lập

Nội dung được lấy từ youtube.com/.../drawioapp

Real Use

Mindmap

Flowchart

Diagram Type and Usecase

Table

Basics

Introduction

Quick start

Navigation and Controls

Select and Edits

Export PDF (similar for PNG)

Layers

Connectors

Weird

PlantUML with draw.io